WEDSTRIJDREGLEMENT:

Art. 1 Organisatie 
De wedstrijd “Club Jupiler x Uber Eats  ” wordt georganiseerd door InBev Belgium B.V. met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21 hierna “de organisator” genoemd.


Art. 2 beschrijving van de wedstrijd en prijzen

Beschrijving:  De consument kan deelnemen aan de wedstrijd waar hij/zij de volledige collection van Tomboy x Jupiler kan winnen door: 1. Zich in te schrijven op ‘Club Jupiler’  
2. Zijn/haar gegevens volledig invullen
3. De vraag beantwoorden: ‘Waar wordt Jupiler gebrouwen?’, en ‘Wat is jouw favoriete maaltijd bij een Jupiler?’
4. Meest correcte schatting van het aantal personen die aan de wedstrijd zullen deelnemen

De wedstrijd loopt van 16 augustus 2022  tot en met 30 september 2022  voor alle consumenten die in België wonen en min. 18 jaar oud zijn.

Te winnen: 
1 x 500 EUR Uber Eats credits

Éénzelfde deelnemer kan slechts 1 prijs winnen. 

Deze prijs is niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen enkel geval in speciën uitbetaald worden. Bij verlies wordt zij niet vervangen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) actie te wijzigen en de prijzenpot te vervangen door een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

De prijs wordt overgemaakt aan de winnaar op de volgende manier: de winnaar zal gecontacteerd worden via het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven via de website. Hij/zij zal gecontacteerd worden in de week na afsluiting van de wedstrijd. Hierna zal hij/zij 7 dagen tijd hebben om zijn prijs te bevestigen en zal hij/zij de prijs ontvangen via e-mail.

Art. 3 Deelname
Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België gedomicilieerd is, mag deelnemen. De werknemers van de organisator en van elke andere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd (zoals onder meer merchandisers, winkeleigenaars en hun personeel, etc.) zijn van deelname uitgesloten. Zullen eveneens worden uitgesloten: alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of elke andere manier, met het doel hun kans op succes te vergroten.

Eénzelfde persoon mag slechts eenmaal deelnemen.

Een onvolledige deelneming zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben. Inzendingen die na afloop van de wedstrijdperiode worden ingediend, zijn ongeldig. 

De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van fraude, misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.

Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden.

Art. 4 Bepaling van de winnaars

De deelnemer die:
1.    Zijn/haar gegevens volledig invult
2.    Een antwoord geeft op de vragen ‘Wat is jouw favoriete maaltijd bij een Jupiler?’ en ‘Waar wordt Jupiler gebrouwen?’
3.    De persoon die de schiftingsvraag het meest correct beantwoordt, komt in aanmerking om de prijs te winnen in de mate hij/zij voldoet aan de formaliteiten, zoals beschreven in dit reglement.
Een lid van het Jupiler marketing team zal op basis van hoger vermelde regels, de winnaar bepalen. 
Indien de gegevens van de deelnemer niet correct zijn, of er wordt niet gereageerd op de email binnen de vooropgestelde termijn, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs.

De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.


Art. 5 Reglement en aanvaarding
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijd reglement alsook elke beslissing die de organisator zou nemen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. 

In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.


Art. 6 Mededelingen
Communicatie over de wedstrijd zal lopen via sociale media en op de website.
De winnaar zal gecontacteerd worden via e-mail en niet via sociale media.

Artikel 7 – Privacy Policy en Gegevensbescherming
Verwerkingsverantwoordelijke: Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, willen we de betrokkenen erover inlichten dat de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking InBev Belgium BV is, met zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21. 
Doel van de verwerking: Het doel van de verwerking is het beheer van uw deelname aan het evenement, de wedstrijd en de aflevering van de prijzen aan de winnaars. 
Categorieën van Persoonsgegevens: De categorieën van persoonsgegevens die zullen worden verwerkt zijn de volgende: Voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, of bij gebreke aan email-adres telefoonnummer.
Rechtsgrond voor de Verwerking: De rechtsgrond voor de verwerking is het legitiem belang van InBev Belgium om de wedstrijd/het evenement te organiseren en te voltooien
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van het evenement of de wedstrijd. Indien u weigert de nodige persoonsgegevens te verstrekken, kunt u niet deelnemen. Voor elke andere verwerking van persoonsgegevens zal de expliciete  toestemming van de deelnemer gevraagd worden.
Ontvangers van de gegevens: De in deze context verwerkte persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere ontvangers. 
Rechten van de betrokkenen: De betrokkenen kunnen op elk ogenblik de volgende rechten uitoefenen: 
a) Recht op inzage: De betrokkene kan een bevestiging verkrijgen inzake de door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens. 
b) Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht de wijziging van incorrecte of onvolledige gegevens te vragen. 
c) Recht op wissing: De betrokkene kan verzoeken dat de gegevens zonder onredelijke vertraging niet worden verwerkt, indien de toestemming wordt ingetrokken of de rechtsgrond voor de verwerking opgehouden heeft te bestaan. 
d) Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzoeken indien de in artikel 18 van de AVG vermelde elementen van toepassing zijn. 
e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerde en toegankelijke vorm te verkrijgen. 
f) Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, en de verwerkingsverantwoordelijke zal alle verwerkingen staken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
g) Recht op intrekking van de toestemming: de betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.  
De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te doen via de volgende link: https://contactus.ab-inbev.com/en
Of via de Functionaris voor Gegevensbescherming: 
First Privacy GmbH
Web: https://www.first-privacy.com/ 
e-mail: abi-team@first-prilvacy.com 
Phone number: + 49 421 69663282
Bewaartermijn: De persoonsgegevens die hierbij worden verwerkt, zullen worden bewaard tot de wedstrijd afgerond is en  de prijs aan de winnaar werd overhandigd,  waarna de daarop betrekking hebbende persoonsgegevens zullen worden gewist. Indien van toepassing, voor de betrokkenen die hebben ingestemd met de verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen deze gegevens worden bewaard tot twee jaar na de laatste communicatie met de betrokkene. 
Technische en Organisatorische Maatregelen: De verwerkingsverantwoordelijke zal de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking. 
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Ons privacy beleid kan u raadplegen via: https://ab-inbev.be/privacy-policy

Art. 9 Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Bij onregelmatigheden, waaronder doch niet uitsluitend fouten die zich voordoen bij de webbouwer of de organisator zelf, beslist de organisator autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van organisator kan niet worden betwist. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of naar aanleiding van de wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens die leiden naar een verkeerd of een voor de deelnemer onbekend adres. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt ten gevolge van verlies en/of vertraging van de levering door de postdiensten, en/of (2) de postdiensten de prijs al dan niet opzettelijk beschadigen, kan de organisator hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Wat betreft eventuele kosten van deelname aan de wedstrijd, is er geen enkel verhaalrecht ten aanzien van de organisator.